Print

ING en vakorganisaties bereiken principeakkoord over nieuwe CAO ING Bank Nederland

Huidig Sociaal Plan verlengd, prestatiebeloning afgeschaft

ING heeft een principeakkoord bereikt met de vakorganisaties over de CAO voor ING Bank in Nederland. Het principeakkoord heeft betrekking op de circa 19.000 medewerkers van de ING Bank en Westland Utrecht Bank in Nederland. De CAO heeft een looptijd van 3 jaar en treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Gelijktijdig met de afspraken over een nieuwe CAO is met de vakorganisaties overeengekomen om het huidige Sociaal Plan te verlengen voor dezelfde periode.

Nick Jue, Directievoorzitter ING Nederland: “ING en de vakorganisaties vinden het belangrijk om de medewerkers rust en zekerheid te bieden. Daarom is de CAO afgesloten voor een periode van 3 jaar, is er gekozen voor verlenging van het huidige Sociaal Plan en afschaffing van prestatiebeloning. Met het afsluiten van dit principeakkoord hebben we een belangrijke stap gezet in het vernieuwen en moderniseren van de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van ING Bank in Nederland.”

Medewerkers actief betrokken

Bij de totstandkoming van de nieuwe CAO hebben de vakorganisaties en ING intensief samengewerkt. Centraal bij de besprekingen stonden de thema’s verantwoord belonen, duurzame inzetbaarheid, slimmer werken en vereenvoudiging van de CAO. Medewerkers hadden een belangrijke stem in dit proces en hebben tijdens bijeenkomsten en in een enquête hun wensen kenbaar gemaakt. “In de gesprekken is rekening gehouden met de input die alle medewerkers hebben gegeven. Hun mening over de verschillende thema’s was voor ING en voor de vakorganisaties zeer waardevol”, aldus Nick Jue.

Verantwoord belonen

Onder de nieuwe CAO zijn ING en de vakorganisaties een nieuw beloningsbeleid overeengekomen dat tegemoet komt aan de wens van een groot aantal medewerkers om tot een vereenvoudigde beloningssystematiek te komen. De nieuwe regeling sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe wet- en regelgeving en ING's strategische doelstellingen.

Gematigde loonontwikkeling

In het nieuwe beloningssysteem is prestatiebeloning (de variabele beloningscomponent) afgeschaft. Hierdoor vervalt een deel van het huidige loon van de medewerkers. Om de stap naar een systeem zonder prestatiebeloning te kunnen maken is daarom een aantal maatregelen overeengekomen. Onderdeel hiervan is om het vaste salaris over de looptijd van de CAO te verhogen door middel van een stijging van 2% op 1 oktober 2012, 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014 en van 1,5% op 1 januari 2013 en 1 januari 2014. Het resultaat hiervan is dat de loonontwikkeling voor de medewerkers van ING Bank en WestlandUtrecht Bank in Nederland tot eind 2014 zeer gematigd zal zijn.

Thema’s: Het Nieuwe Werken en duurzame inzetbaarheid

Tevens is afgesproken Het Nieuwe Werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) zoveel mogelijk te faciliteren en de reeds lopende initiatieven gezamenlijk met de vakorganisaties te monitoren. Tijdens de besprekingen is daarnaast een groot aantal afspraken gemaakt om te zorgen dat medewerkers met plezier hun werk kunnen blijven doen tot hun pensioen.
Er worden verschillende programma's geïnitieerd om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verder te verbeteren en de interne arbeidsmarkt transparanter en flexibeler te maken. Mede gelet op het verschuiven van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014, is dit onderwerp alleen maar relevanter geworden.

De vakorganisaties zullen er naar streven hun ledenraadplegingen voor 1 augustus 2012 te hebben afgerond. Het principeakkoord wordt door de vakorganisaties met een positief advies aan hun leden voorgelegd.

Citaten

ING en de vakorganisaties vinden het belangrijk om de medewerkers rust en zekerheid te bieden. Daarom is de CAO afgesloten voor een periode van 3 jaar, is er gekozen voor verlenging van het huidige Sociaal Plan en afschaffing van prestatiebeloning.

Nick Jue - Directievoorzitter ING Nederland

Met het afsluiten van dit principeakkoord hebben we een belangrijke stap gezet in het vernieuwen en moderniseren van de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van ING Bank in Nederland.

Nick Jue - Directievoorzitter ING Nederland

In de gesprekken is rekening gehouden met de input die alle medewerkers hebben gegeven. Hun mening over de verschillende thema’s was voor ING en voor de vakorganisaties zeer waardevol.

Nick Jue - Directievoorzitter ING Nederland

Deel dit artikel

Contact voor de media